Przygotowanie powierzchni:

   - technologie

   - maszyny i urządzenia

   - preparaty myjące

 

Wstęp

 

 

Myjnie ultradźwiękowe

 

 

Myjnie na węglowodory

 

 

Dezintegratory i atomizery ultradźwiękowe

 

 

Obróbka wibrościerna

 

 

Myjnie natryskowe

 

 

Urządzenia do śrutowania i piaskowania

 

 

Formularz zapytania

 

 

NOWOŚCI !!!

 
 

Zjawiska występujące w cieczy podczas mycia ultradźwiękowego

Najistotniejsze zjawiska fizyczne, zachodzące podczas mycia ultradźwiękowego to kawitacja, wiatr akustyczny i ciśnienie promieniowania. Kawitacja polega na formowaniu się w cieczach bardzo drobnych pęcherzyków próżniowych, ich pulsowaniu i implozji. 

Kawitacja występuje wówczas, gdy ciecz jest poddana działaniu zmiennego ciśnienia. Może być wytworzona przez fale ultradźwiękowe, pod warunkiem, że mają odpowiednią częstotliwość i natężenie. Przy przepływie fali ultradźwiękowej przez ciecz, powstają kolejno obszary podwyższonego i obniżonego ciśnienia. W obszarach obniżonego ciśnienia, przy odpowiedniej intensywności ultradźwiękowej, dużej amplitudzie drgań, siły zewnętrzne działające na cząsteczki cieczy zaczynają być większe niż siły spójności międzycząsteczkowej. Na skutek gwałtownego zaburzenia równowagi hydrostatycznej, ciecz dzieli się na poszczególne cząsteczki, a w miejscach rozerwania powstają drobne pęcherzyki próżniowe. Przy nagłym rozszerzeniu się pęcherzyków kawitacyjnych ciecz może odparować do ich wnętrza. Przydatność kawitacji do czyszczenia powierzchni polega na wykorzystaniu bardzo wysokiego ciśnienia wytwarzanego lokalnie przy zamykaniu się pęcherzyków kawitacyjnych. Ma to miejsce w obszarach cieczy, gdzie ciśnienie jest większe od statycznego. Liczne badania procesu kawitacji wykazały, że ciśnienie wywołane implozją pęcherzyków może osiągnąć kilkadziesiąt, a według wyników niektórych prac – nawet kilkaset megapaskali. W ten sposób, w chwili implozji pęcherzyka, powstaje bardzo silna mikrofala uderzeniowa, która jest w stanie oderwać od powierzchni przywarte do niej cząsteczki zanieczyszczeń.

Wiatr akustyczny powstaje w cieczy jako skutek pochłaniania przez nią energii fal ultradźwiękowych. Powoduje to powstawanie dużych różnic ciśnień, a w ślad za tym zawirowań cieczy. Prędkość wiatru akustycznego jest proporcjonalna do wielkości tej części energii ultradźwiękowej, która zostaje pochłonięta przez ciecz.  W praktyce prędkość ta wynosi od kilku do około 150 cm/s. W fali bieżącej pojawia się prąd cieczy skierowany od źródła ultradźwięków do centrum naczynia, a przy ściankach naczynia w przeciwnym kierunku. 

Ciśnienie promieniowania wywołuje w cieczy jeszcze inne prądy jednokierunkowe. Powstają one na skutek pochłaniania fali ultradźwiękowej przy spotkaniu z przeszkodami w postaci np. granicy rozdziału faz, ponieważ zgodnie z zasadą Newtona zmiana taka jest kompensowana jednokierunkowym ruchem środowiska.

Ponadto, bardzo istotna sprawą dla dobrych warunków mycia ultradźwiękowego jest zapewnienie równomiernego rozkładu pola ultradźwiękowego w całej objętości myjki. W wielu przypadkach, wewnątrz cieczy wytwarzają się fale stojące i wtedy obserwuje się wyraźne obszary o większej energii w strzałkach i mniejszej w węzłach ciśnienia akustycznego. W takich sytuacjach skuteczność mycia jest zależna od miejsca, w którym znajduje się czyszczony obiekt. Bardzo istotnym czynnikiem takiego czyszczenia jest kawitacja.

Próg kawitacji, jej intensywność przy określonym natężeniu ultradźwięków oraz zachodzące reakcje sonochemiczne są różne i charakterystyczne dla poszczególnych cieczy. Droga wieloletnich poszukiwań badawczych udało się wskazać pewne ciecze i dobrać odpowiednie ich roztwory wodne jako najbardziej wskazane dla rozmaitych klas zastosowań w zakresie mycia ultradźwiękowego.

powrót

 

 

BAS Sobota Bartłomiej

02-798 Warszawa

ul. Mielczarskiego 10 lok9

NIP - 951-122-93-23

MultiBank 

34114020170000410203214764

e-mail: bas@bas.biz.pl

strona:  www.bas.biz.pl

tel. (0-22) 648 35 15  

tel./fax (0-22) 446 31 21  

tel.kom. 0 605 655 402